Kategori arşivi: Ankara Bilişim Avukatı

İnternet ve Bilişim Sistemleri ve Cinsel Taciz

T.C. YARGITAY 14. Ceza Dairesi E:2011/7453 K:2012/3116 T:15.03.2012 CİNSEL TACİZ 5237 s. Yasa m. 105 Cinsel taciz suçundan sanık İsmail Ceylan'ın yapılan yargılaması sonunda; beraatine dair ... Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 14.05.2008 gün ve 2008/216 Esas, 2008/511 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi katılan Behiye Keskin vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye Yazının Devamı [...]

Bilişim Sistemleri ve İnternet Yoluyla Çocukların Cinsel İstismarı

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu E:2011/5-201 K:2011/193 T:27.09.2011 Cinsel Suçlarda Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığına İlişkin Rapor Alınması Özet 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Yasası 'nın "Diğer Adli Ekspertiz Kurumları" başlıklı 31. maddesinde yer alan düzenlemeyle, Yükseköğretim kurumları veya birimlerinin, Adli Tıp Mevzuatı çerçevesinde adli konularda Ceza Yargılaması Yasası 'na göre resmi bilirkişi sayılacağı açıkça belirtilmiştir. Buna Yazının Devamı [...]

İnternette İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Cevap Hakkı

İçe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ve ce­vap hak­kı MAD­DE 9- (1) İçe­rik ne­de­niy­le hak­la­rı ihlâl edil­di­ği­ni id­dia eden ki­şi, içe­rik sağ­la­yı­cı­sı­na, bu­na ula­şa­ma­ma­sı ha­lin­de yer sağ­la­yı­cı­sı­na baş­vu­ra­rak ken­di­si­ne iliş­kin içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nı ve ya­yın­da­ki kap­sa­mın­dan faz­la ol­ma­mak üze­re ha­zır­la­dı­ğı ce­va­bı bir haf­ta Yazının Devamı [...]

İN­TER­NET OR­TAMIN­DA YA­PI­LAN YAYIN­LA­RIN DÜ­ZEN­LEN­ME­Sİ VE BU YA­YIN­LAR YO­LUY­LA İŞ­LE­NEN SUÇLAR­LA MÜ­CA­DE­LE EDİL­ME­Sİ

İN­TER­NET OR­TAMIN­DA YA­PI­LAN YAYIN­LA­RIN DÜ­ZEN­LEN­ME­Sİ VE BU YA­YIN­LAR YO­LUY­LA İŞ­LE­NEN SUÇLAR­LA MÜ­CA­DE­LE EDİL­ME­Sİ HAKKIN­DA KA­NUN Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kap­sam MAD­DE 1- (1) Bu Ka­nu­nun amaç ve kap­sa­mı; içe­rik sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­yı­cı, eri­şim sağ­la­yı­cı ve top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­la­rın yü­küm­lü­lük ve so­rum­lu­luk­la­rı ile in­ter­net Yazının Devamı [...]