Bilişim Sisteminde Verileri Silme Yok Etme Değiştirme

T.C.
YARGITAY
11. Ceza Dairesi

E:2007/6963
K:2007/5533
T:18.09.2007

5237 s. Yasa m. 244

Dolandırıcılık suçlarından sanık Nevzat İlhan’ın yapılan yargılaması sonunda:Mahkumiyetine dair …. . Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 29.11.2005 gün ve 2005/..Esas, 2005/…Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık ve müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının onama isteyen 17.05.2006 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:
Yapılan duruşmaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin suç unsurlarının bulunmadığına, sanığın suçun faili olmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:
Sanığın, şikayetçilere ait hesaplardan internet aracılığı ile kendi hesabına para aktarmaktan ibaret eyleminde gerçek kişiye yönelik hile ve desise bulunmadığı gözetilmeden 5237 Sayılı TCK. nun 244/4. maddesi yerine suç vasfında hataya düşülerek dolandırıcılık suçundan hüküm kurulması ,
2-Kabule görede;
Bilişim sistemindeki verileri değiştirmek suretiyle haksız menfaat elde edilmesi suçunun sanık tarafından havalenin şikayetçilerin hesaplarından kendi hesabına intikali anında tamamlandığı gözetilmeyerek eylemin teşebbüs aşamasında kaldığından bahisle eksik ceza tayini
Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına 18.9.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.